Gitmeden Göçmek: Bir Fotoğrafçının Düşündürdükleri Üzerine
Gamze Hakverdi

Öz

 

Bu çalışmada, göç kavramı, çağdaş fotoğraf sanatçısı Alicia Savage’ın fotoğraflarından esinlenilerek felsefi bir kavrayışla ele alınmıştır. Yalnızca fiziksel mobilizasyonla tanımlanamayacak kadar çok katmanlı bir olgu olarak göç, bu çalışmada “mesafe” kavramıyla birlikte düşünülmüş ve kendi hakikati üzerine düşünen öznenin deneyimlediği haliyle, bir “yersizyurtsuzluk” meselesi olarak tartışılmıştır. Deleuze ve Guattari’nin ifadesiyle, yersizyurtsuzlaşmış öznenin çizdiği kaçış çizgisi, hiçbir mekânsal mobilizasyona gerek duymaksızın resimle, müzikle ve edebiyatla vb. yaratıcı faaliyetlerle ortaya çıkan ve düşünen öznenin yaşadığı toplumun başat değerlerine mesafe almasıyla sonuçlanan bir oluş/haline-geliş halidir. Bu çalışmada, Alicia Savage’ın fotoğrafları üzerinden, mesafe alma temelinde gerçekleşen bu oluşun/haline-gelişin nasıl görselleştiği tartışılmaktadır.

Anahtar Terimler

Deleuze; yersizyurtsuzlaşma; mesafe; oluş/haline geliş; Alicia Savage
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.224241

Kaynakça

Adorno, T. W. (2000). Minima Moralia. O. Koçak ve A. Doğukan (Çev.). İstanbul: Metis.

Alicia Savage resmi websitesi. Erişim: 20.04.2015 http://aliciasavage.com/

Bachelard, G. (2013). Mekânın Poetikası. A. Tümertekin (Çev.). İstanbul: İthaki.

Baudrillard, J. (2005). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. O. Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (1992). Felsefe Nedir? T. Ilgaz (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Deleuze, G., ve Parnet, C. (1990). Diyaloglar. A. Akay (Çev.). Ankara: Bağlam.

Deleuze, G. ve Parnet, C. (2007). Dialogues II European Perspectives. H. Tomlinson ve B. Habberjam (Çev.). New York: Columbia.

Freud, S. (1919). The "Uncanny". J. Strachey (Der.), içinde, (YerTutucu1) The Standard Edition of Complete Psychological Works of Sigmund Freud Volume XVII An Infatile Neurosis and Other Works (s. 218-256). London: Hogart Press.

Heidegger, M. (2008). Düşüncenin Çağırdığı. A. Aydoğan (Çev.). İstanbul: Say.

James, W. (1912). Essays in Radical Empricism. New York: Riverside.

Sartre, J.-P. (2010). Varlık ve Hiçlik Fenomenolojik Ontoloji Denemesi. T. Ilgaz ve G. Çankaya Eksen. (Çev.). İstanbul: İthaki.

Woolf, V. (2013). Kendine Ait Bir Oda. S. Öncü (Çev.). İstanbul: İletişim.